Stikkord: Skattedirektoratet

Svar fra Skattedirektoratet

Nylig kom altså svaret på dette brevet jeg sendte til Skattedirektoratet. Det hjalp altså ikke å skrive brev i stedet for epost…

Kjønnsstatus

Vi viser til brev av 30. mars i år og tidligere korrespondanse i saken.

Det fremgår ikke av vårt brev at vedtak ikke fattes på bakgrunn av e-post, vi opplyser hvordan saksgangen er i slike saker og at det kun er en kontorforretníng -ikke en vedtakssak – å tildele nytt fødselsnummer når bekreftelse fra Rikshospitalet foreligger.

Til orientering sender vi kopi av brev av 20. april i âr fra Finansdepartementet til Harry Benjamin Ressurssenter.

seniorrådgivèr Rettsavdelingen

Svaret fra Finansdepartementet til HBRS:

Henvendelse vedrørende endring av fødselsnummer i folkeregisteret

Vi viser til e-post 23. Ifebruar 2012 med spørsmål om kriteriene for å forandre kjønnsstanis í folkeregisteret, etter kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet. E-posten er videresendt fra Justisdepartementet til Finansdepartementet Vi viser også til brev 29. februar 2012 fra Harry Benjamin ressurssenter til Justisdepartementet om kjønnsskíftepasienter og nytt fødselsnummer. Justisdepartementet sendte brevet til Barne-, likestillíngs- og inkluderingsdepartementet, som 17. april 2012 har videresendt det til Finansdepartementet.

Finansdepartementet har ansvaret for folkeregisterloven. Personer som er bosatt i Norge er registrert i folkeregisteret med et fødselsnummer, og fødselsnummeret er forskjellig bygget opp for kvinner og for menn. Personer som endrer kjønn, får derfor også endret sitt fødselsnummer.

Reglene om endring av fødselsnummer fremgår av folkeregísterforskriften 2-2. Det fremgår av bestemmelsen at fødselsnummer kan endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres.

Hvilket kjønn man registreres med i folkeregisteret bygger på den medisinske, biologiske definisjonen av kjønn. Dersom det í folkeregisteret skal gjøres endringeri status for kjønn, må det dokumenteres at det er foretatt en kjønnstransforrnasjon (operasjon mm). I henhold til langvarig forvaltníngspraksís endrer folkeregísterrnyndighetene kun kjønn i folkeregisteret når det foreligger bekreftelse fra kompetent helsemyndighet (Rikshospitalet) på at det er foretatt en kjønnstransformasjon.

Det ligger utenfor Finansdepartementets ansvarsområde å vurdere hvorvidt andre kriterier burde ligge til grunn for skifte av kjønn. Ønskes det nærmere informasjon om medisinsk bytte av kjønnsstatus, antar vi det ev. kan rettes en forespørsel til Helse- og omsorgsdepartementet. For ordens skyld nevnes at Skattedirektoratet tidligere har henvendt seg til Helsedirektoratet og etterlyst retningslinjer for endring av den personidentifiserbare delen av fødselsnummeret etter en kjønnsskifteoperasjon. Helsedirektoratet opplyste i den forbindelse at de har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå behandlingstilbudet til transseksuelle og transpersoner i Norge.

Med hilsen

Kopi:
Justisdepartementet (ref 201201722 EP ICKF/bj)
Barne-, likestillíngs- og inkluderingsdepartementet (ref 12-3618)
Helse- og omsorgsdepartementet
Skattedirektoratet

Jeg har ikke sett brevet fra HBRS. Jeg skal høre hva LLH kan gjøre med saken.

Skattedirektoratet – igjen

Brev til Skattedirektoratet (ikke unntatt offentlighet):

Søknad om endring av kjønnsstatus fra  kvinne til mann

Jeg var tidligere i år i kontakt med dere ang. denne saken på epost. Det jeg ønsket var et formelt vedtak om endring av kjønnsstatus i Folkeregisteret. Jeg har nå blitt gjort oppmerksom på at et formelt vedtak ikke kan fattes på bakgrunn av epost, og formulerer derfor saken på nytt i brevs form.

Det er ikke mulig for meg å ta saken via Rikshospitalet, slik forvaltningspraksis er. Jeg ønsker derfor selv å søke om endring av registrert kjønnsstatus, fra kvinne til mann.

I 2010 fikk jeg foretatt en kjønnskonverterende operasjon, d.v.s. mastektomi/brystkasse-rekonstruksjon. Jeg er usikker på i hvilken grad slike medisinske detaljer har noen relevans for Skattedirektoratet.

Vennlig hilsen

Kjære Sivilombudsmann

Etter å ha skrevet og sendt klagen, og postet den her, ble jeg på Facebook informert om at det korrekte ville være å sende søknad pr. brev (ikke epost) til Skattedirektoratet. Takk for opplysningen! Brev skrives i dette øyeblikk.

(mer…)

Det politiske er personlig

Samme dag som et av Sveriges mest reaksjonære parti gjør helomvending og vil avskaffe tvangssterilisering for transkjønna, får jeg svar fra Skattedirektoratet. De skriver:

Vi viser til e-mail av 1.februar der du opplyser at du i 2008 fikk avslag fra Rikshospitalet om behandling vedr endring av kjønnsstatus.

Forvaltningspraksis er at Skattedirektoratet tildeler nytt fødselsnummer når vi får bekreftelse fra Rikshospitalet på at de har foretatt kjønnskonverterende operasjon, eller bekreftelse på at Rikshospitalet har godkjent slik operasjon foretatt i utlandet. Det er da kun en kontorforretning for Skattedirektoratet å tildele vedkommende nytt fødselsnummer.

Med hilsen
Kristin Os
seniorrådgiver
Rettsavdelingen

Dette er ikke det avslaget på søknad om endret kjønnsstatus som jeg ba om.

Men, det ser ut til å åpne visse muligheter for positiv(?) redefinering. De kvier seg åpenbart for å si rett ut at de tvangssteriliserer folk. Rikshospitalet definerer bryst som kjønnsorganer (noe som resulterer i at amming blir pedofili), og å fjerne dem betraktes som en kjønnskonverterende operasjon. Det er derfor det ikke er lov til å fjerne bryster uten kreft i Norge, selv på privatklinikker, ettersom Rikshospitalet har monopol. Det burde være verdt et forsøk å troppe opp på Riksen i bar overkropp (må muligens vente til sommeren) og kreve at de skriver en bekreftelse på at en kjønnskonverterende operasjon er foretatt.

Hva synes folket om ideen?

Brev til Skattedirektoratet

Jeg står registrert som kvinne i folkeregisteret og ønsker å endre dette til mann. Jeg har gått gjennom utredning på Rikshospitalets seksjon for transseksualisme med negativt resultat og får dermed ingen operasjoner der.
Jeg forstår det slik at dere i praksis krever fjerning av kjønnskjertlene for å endre juridisk kjønn. Hvis dette stemmer, må jeg be om et avslag på søknad om endret juridisk kjønn.

Så er det bare å vente og se om det skjer noe. Hvis jeg får et slikt avslag, vil jeg ta det videre, om nødvendig helt til Europadomstolen.